דיווחים מיידיים


2024:

23.05.24 - הנפקה פרטית של 2,492,793 כתבי אופציה לעבודי חברת הניהול של החברה ויועץ המעניק שירותים לחברה


23.05.24 - דיבידנד בסך 3 אג' למניה,קובע: 16.6.24, תשלום 24.6.24


23.05.24 - מצגת לשוק ההון-רבעון 1 2024


23.05.24 - דוח רבעון 1 לשנת 2024


23.05.24 - מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.24, לפי מועדי פרעון


25.03.24 - דיבידנד בסך 3.04248 אג' למניה, קובע: 15.4.24, תשלום 25.4.24 -עדכון המועד הקובע ומועד התשלום


13.05.24 - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2024 ביום 23.5.24


15.04.24 - עדכון מחיר מימוש כתבי אופציה 4 בעקבות דיבידנד


15.04.24 - דיבידנד סופי בסך 2.81228 אג' למניה, קובע 15.4.24, תשלום 25.4.24


09.04.24 - אישור מנכ"ל הבורסה מיום 9.4.24 לרישום ני"ע למסחר - הקצאה פרטית


09.04.24 - מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הקצאות פרטיות של מניות- דוח משלים


08.04.24 - מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- הקצאות פרטיות של מניות


08.04.24 - תיקון מספר המניות המוקצות ל-56,499,381 מנ' חלף 56,499,380 מנ' למשקיעים מוסדיים


07.04.24 - הקצאת מניות למשקיעים מוסדיים-עדכון סעיפים 3.2. ו-3.3


05.04.24 - הנפקה פרטית של 56,499,380 מניות למשקיעים מוסדיים


04.04.24 - כוונה לביצוע הנפקה פרטית בהיקף כספי של 80 מ' שח למשקיעים מוסדיים במחיר 1.66 שח


11.02.24 - הושלמה עסקת רכישת נכס לוגיסטי בראש העין - המשך 10.1.24


25.03.24 - דיבידנד בסך 3.04248 אג' למניה, קובע: 15.4.24, תשלום 25.4.24 -עדכון המועד הקובע ומועד התשלום


19.03.24 - דיבידנד בסך 3.04248 אג' למניה, קובע: 3.4.24, תשלום 10.4.24 - דיוק סכום הדיבידנד ושיעור המס


19.03.24 - דיבידנד בסך 3.042אג' למניה, קובע: 3.4.24, תשלום 10.4.24


19.03.24 - מצגת לשוק ההון


19.03.24 - מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.23, לפי מועדי פרעון


19.03.24 - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2023


18.03.24 - מועד פרסום דוח תקופתי לשנת 2023 ביום 19.3.24, שיחת ועידה ביום 21.3.24 בשעה 11:00


12.03.24 - תוצ' אסיפה כללית מיום 12.3.24 - אושר: הסכם ניהול חדש, מדיניות תגמול


07.03.24 - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 2023 ביום 19.3.24


05.03.24 - הושלמה רכישת 50% מזכו' בעלות במגדל משרדים ומסחר בחיפה, המשך


26.02.24 - זימון אסיפה מיוחדת ל-12.3.24-התקשרות בהסכם ניהול חדש עם חברת הניהול של החברה, מדיניות תגמול, כתב הצבעה-תיקון מיום 18.2.24


22.02.24 - התקיימות התנאי המתלה בעסקת מגדל הארמון בחיפה- פועלים להשלמת העסקה, המשך


18.02.24 - זימון אסיפה מיוחדת ל-12.3.24-התקשרות בהסכם ניהול חדש עם חברת הניהול של החברה, מדיניות תגמול, כתב הצבעה-תיקון-נתונים מעודכנים בגרסת שינויים בסעיף 2.1.8


15.02.24 - מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון -הנפקת אגרות חוב לציבור, דוח משלים


15.02.24 - מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת אגרות חוב לציבור


15.02.24 - תוצאות הנפקת אגח ב',ג' ו-ד' לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 14.2.24 - תיקון דוח


15.02.24 - תוצאות הנפקת אגח ב',ג' ו-ד' לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 14.2.24


14.02.24 - אישור מנכל הבורסה מיום 14.2.24 לרישום ני"ע למסחר-הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף


14.02.24 - דוח הצעת מדף להנפקת סדרות אג"ח ב', ג' ו-ד עפ"י תשקיף מדף מיום 8.5.23, הזמנות 14.2.24


14.02.24 - מידרוג קובעת דירוג A1.il לאגרות חוב בסך של עד 172.5 מ'שח ע.נ. בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב ב', ג' ו- ד' כולן או חלקן, אופק הדירוג יציב


11.02.24 - הושלמה עסקת רכישת נכס לוגיסטי בראש העין - המשך 10.1.24


06.02.24 - זימון אסיפה מיוחדת ל-12.3.24-התקשרות בהסכם ניהול חדש עם חברת הניהול של החברה, מדיניות תגמול, כתב הצבעה


16.01.24 - מכירת 7,921,589 מניות רדומת בת למגדל אחזקות ביטוח ופיננסים


16.01.24 - הסכם לרכישת 50% מזכויות בעלות במגדל משרדים ומסחר בחיפה תמורת 103.75מ'שח, אופציה לרכישת היתרה


10.01.24 - התקשרות בעסקה לרכישת נכס לוגיסטי בראש העין


03.01.24 - מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-פדיון חלקי אגרות חוב (סדרה ב')


2023:

29.11.23 - דיבידנד סופי למניה 2.8966 אג', קובע 29.11.23, תשלום 7.12.23 - דוח משלים מ-19.11.23


19.11.23 - מצגת לשוק ההון – נובמבר 2023


19.11.23 - דוח רבעון 3 לשנת 2023 - תיקון טעות סופר


19.11.23 - דיבידנד בסך 2.8986 אג\' למניה, קובע 29.11.23, תשלום 7.12.23


19.11.23 - אישור תוכנית רכישת מניות בעד 15 מ\' ₪


19.11.23 - מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.23, לפי מועדי פרעון


19.11.23 - דוח רבעון 3 לשנת 2023


13.09.23 - השלמת עסקת זנלכל


06.09.23 - אי מימוש זכות סירוב של רמ"י בעסקת זנלכל באזור התעשייה אלון תבור- בחב\' וזנלכל פועלים להשלמת העסקה


05.09.23 - פתיחת מסחר ביום 6.9.23 - מניבים ריט אפ 4


05.09.23 - מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקת ניירות ערך לציבור - דוח משלים


05.09.23 - תוצאות הנפקת אגח ג, אגח ד וכ. אופציה 4 ע"פ דוח הצעת מדף מיום 3.9.23


03.09.23 - פרטים מזהים לנייר ערך חדש-מניבים ריט אפ 4


03.09.23 - דוח הצעת מדף להנפקת אגח ג, אגח ד וכתבי אופ\' 4, הזמנות: 4.9.23


03.09.23 - אישור מנכל הבורסה לרישום ניירות ערך למסחר מיום 31.8.23 - הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף


31.08.23 - מידרוג קובעת דירוג A1.il לסדרות אגח ג\' ו-ד\' בסך של עד 261 מ\'שח ע.נ. בדרך של הרחבת סדרה, אופק הדירוג יציב


31.08.23 - תוצאות מכרז מוסדי להרחבת סדרות ב\', ג\' ו-ד\' ואופציות


29.08.23 - מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לחב\' ולסדרות אגח ב\', ג\' ו-ד\'


09.08.23 - מצגת לשוק ההון-אוגוסט 2023


09.08.23 - דיבידנד בסך 2.8986 אג\' למניה, קובע: 16.8.23, תשלום 28.8.23


09.08.23 - מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.23, לפי מועדי פרעון


09.08.23 - דוח רבעון 2/חצי שנתי לשנת 2023


07.08.23 - קיבלה ממדרוג אנדיקציה ראשונית לתחזית דרוג בטווח שבין A1.il ל Aa3.il - המשך 12.7.23


07.08.23 - התקשרות בעסקת רכישה ושכירות חוזרת של מתחם זנלכל באזור התעשייה אלון תבור


12.07.23 - התקשרות עם חב\' מדרגת לצורך בחינת אפשרות לקבלת דירוג לחברה לאג"ח


12.06.23 - דוח נאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד\') לתקופה מיום 16.2.23 ועד היום


12.06.23 - דוח נאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג\') לתקופה מיום 21.6.22 ועד היום


12.06.23 - דוח נאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב\') לתקופה מיום 21.6.22 ועד היום


05.06.23 - דיבידנד סופי בסך 2.8986 אג\' למניה, קובע: 4.6.23, תשלום 11.6.23 - דוח משלים


25.05.23 - מצגת לשוק ההון


24.05.23 - דיבידנד בסך 2.8986 אג\' למניה, קובע: 4.6.23, תשלום 11.6.23


25.05.23 - מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.23, לפי מועדי פרעון


25.05.23 - דוח רבעון 1 לשנת 2023


07.05.23 - אישור עקרוני של מנכל הבורסה מיום 7.5.23 לני"ע הנכללים בתשקיף מדף


07.05.23 - תשקיף מדף מיום 8.5.23


27.04.23 - תוצאות אסיפה כללית מיום 25.4.23


20.03.23 - זימון אסיפה שנתית ל-25.4.23-מינוי רו"ח,מינוי דח"צ, כתב הצבעה ועוד


19.03.23 - מצגת לשוק ההון


19.03.23 - דיבידנד בסך 2.8986אג\' למניה, קובע: 26.3.23, תשלום 3.4.23


19.03.23 - מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.22, לפי מועדי פרעון


19.03.23 - דוח שנתי 2022 (מונגש)


21.02.23 - שטר נאמנות - אגרות חוב (סדרה ד\') (מספר נייר 1193929)


20.02.23 - פתיחת מסחר ביום 21.2.23-מניבים ריט אגח ד


20.02.23 - מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת אגרות חוב לציבור


20.02.23 - תוצאות הנפקת אג"ח ד\' עפ"י דוח מיום 16.2.23


19.02.23 - אישור מנכל הבורסה לרישום ניירות ערך למסחר מיום 19.2.23 - הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף


19.02.23 - פרטים מזהים לניירות ערך חדש-מניבים ריט אגח ד


16.02.23 - דוח הצעת מדף להנפקת אגח ד\' עפ"י תקיף מדף מיום 7.4.20, הזמנות 19.2.23


16.02.23 - תוצאות מכרז מוסדי בק"ע הנפקת אגח ד\'


12.02.23 - זימון אסיפה מיוחדת ל-12.3.23- מדיניות תגמול, כתב הצבעה -תיקון


08.01.23 - בוחנת הנפקת אג"ח סדרה חדשה, טיוטת שטר נאמנות


2022:

08.12.22 - דיבידנד סופי בסך 2.7537 אג' למניה, קובע: 8.12.22, תשלום 15.12.22 - דוח משלים


08.12.22 - התאמת מחיר מימוש כתבי אופציה סדרה 3 בעקבות דיבידנד


04.12.22 - התייחסות לפרסומים בנוגע לחברת טכנולוגית להבים


01.12.22 - אישור מנכל הבורסה מיום 1.12.22 לרישום ני"ע למסחר - הקצאה פרטית


01.12.22 - הנפקה פרטית של 110 מיליון ₪ ע.נ של אג"ח ג למוסדיים - משלים


29.11.22 - דירקטוריון החברה אישר הנפקה פרטית של 110 מיליון ש"ח ע.נ של אג"ח ג' בדרך של הרחבת סד' למוסדיים


24.11.22 - מצגת לשוק ההון 


24.11.22 - דיבידנד בסך 2.7537 אג' למניה, קובע: 8.12.22, תשלום 15.12.22


24.11.22 - מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.22, לפי מועדי פרעון


24.11.22 - דוח רבעון שלישי לשנת 2022 


02.11.22 - החברה התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הזכויות בשטחי משרדים במגדל בהקמה ברחוב לבנדה בת"א


30.10.22 - אישור מנכל הבורסה מיום 30.10.22 לרישום ני"ע למסחר - הקצאה פרטית


26.10.22 - הקצאת 50 מליון ₪ ע.נ אגח ב ל3 משקיעים מסווגים


03.10.22 - החברה התקשרה בהסכם לרכישת בניין משרדים ומסחר ברמת החייל בתל אביב


07.09.22 - מצגת לשוק ההון, ספטמבר 2022


23.08.22 - דיבידנד סופי בסך 2.6088אג' למניה,קובע: 23.8.22, תשלום 30.8.22 - סכום דיבידנד סופי למניה


11.08.22 - מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.22, לפי מועדי פרעון


11.08.22 - מצגת לשוק ההון – אוגוסט 2022


11.08.22 - דיבידנד בסך 2.6088 אג' למניה, קובע: 23.8.22, תשלום 30.8.22


11.08.22 - דו"ח רבעון 2 לשנת 2022


03.07.22 - הנפקה פרטית אג"ח ג' - עדכון שיעור הנכיון המשוקלל לכלל הסדרה מ-2.53% ל-2.54%


29.06.22 - הנפקה פרטית של אגח ג' ל-4 משקיעים מסווגים בדרך של הרחבת סדרה תמורת כ-103.1 מליון ₪


26.06.22 - הושלמה עסקת לרכישת נכס בחיפה


25.05.22 - מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.22, לפי מועדי פרעון


25.05.22 - מצגת לשוק ההון


25.05.22 - דיבידנד בסך 2.4638 אג' למניה, קובע 7.6.22, תשלום 14.6.22


25.05.22 - דו"ח רבעון 1 לשנת 2022


16.05.22 - תוצ\' אסיפה כללית מ-16.5.22 - מינוי מחדש רו"ח


12.05.22 - הסכם לרכישת נכס המשמש כבית אבות סיעודי במושבה הגרמנית בחיפה תמורת כ-23.2 מ' ₪


01.05.22 - זימון אסיפה שנתית ליום 16.5.22


30.03.22 - דיבידנד בסך 4.6378 אג' למניה


28.03.22 - הארכת תוקף תשקיף מדף מיום 6.4.20 עד ליום 6.4.23


17.03.22 - דיבידנד בסך 4.6378 אג' למניה, קובע: 30.3.22, תשלום 7.4.22


17.03.22 - מצגת החברה


17.03.22 - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021


14.02.22 - אינדיקציות ראשוניות לרווחי שערוך בהיקף כ-90 מיליון ₪ ב-Q4/2021


30.01.22 - הנפקה פרטית של כ- 3.125 מ' כ.אופציה לחברת הניהול ו4 נושאי משרה בחברה


01.02.22 - הסכם לרכישת בניין מסחר ומשרדים בבני ברק מהפניקס תמורת 177 מ' ₪


13.01.22 - השלמת רכישת מקרקעין בפרדס חנה


12.01.22- תוצאות הנפקת מניות עפ"י דוח הצעת מדף מיום 11.1.21


10.01.22 - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת מניות


05.01.22 - התקשרות לרכישת זכויות במתחם תעשיה בקיסריה ואופ' לרכישת זכויות בעלות במקרקעין בפרדס חנה


2021:

30.11.21 - הנפקה פרטית של 34 מ' ע.נ אגח ב' ו-77 מ' ע.נ אגח ג' למוסדיים באמצעות הרחבת הסדרות


29.11.21 - מו"מ לרכישת 2 נכסים מניבים בהיקף כספי כולל של כ-260 מ'


23.11.21 - מניבים התקשרה עם קב' הפניקס בהסכמי רכישת נכסים באור יהודה ובעכו בכ-100 מ' + הסבת הסכמי שכירות


11.11.21 - מצגת החברה


11.11.21 - דוח רבעון 3 לשנת 2021


24.08.21 - דיבידנד סופי למניה בסך 4.3030 אג' למניה, קובע 24.8.21, תשלום 1.9.21


24.08.21 - התאמת אופציה סדרה 3 בעקבות דיבידנד


12.08.21 - מצגת החברה


12.08.21 - דיבידנד בסך 4.303 אג' למניות, קובע: 24.8.21, תשלום 1.9.21


12.08.21 - דוח רבעון 2 חצי שנתי לשנת 2021


22.06.21 - פתיחת מסחר ביום 23.6.21 - מניבים ריט אגח ג


21.06.21 - תוצאות הנפקת אגח ג עפ"י דוח הצעת מדף מיום 20.6.21


17.06.21 - תוצאות מכרז מוסדי לאגח ג לקראת הנפקה אפשרית לציבור


23.05.21 - מניבים בוחנת הנפקת סדרת אג"ח חדשה, טיוטת שטר נאמנות


12.05.21 - מצגת החברה


12.05.21 - מצבת התחייבות החברה ליום 31.3.21, לפי מועדי פרעון


12.05.21 - דוח רבעון ראשון לשנת 2021


05.04.21 - תוצ' אסיפה כללית מ-5.4.21-מינוי רו"ח


22.03.21 - זימון אסיפה שנתית ל-5.4.21-מינוי רו"ח, תיקון-עדכון המועד הקובע ליום 29 במרץ 2021


16.03.21 - מצגת החברה


16.3.21-  מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.20, לפי מועדי פרעון


16.03.21 -  דיבידנד בסך 4.7859 אג' למניות. קובע: 30.3.21, תשלום 8.4.21


16.03.21 - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020


04.03.21 - אישור לרישום ני"ע מיום 4.3.21 - הקצאה פרטית


27.01.21 - הנפקה פרטית של אופציות לחברת הניהול ולעובדי חברת הניהול


 2020:

30.12.20 - הושלמה עסקה לרכישת מלוא מגדל מניבים-מיטב בכפר סבא ממיטב דש


29.12.20 - התקיימו התנאים המתלים לעסקת רכישת זכויות במגדל מניבים מיטב בכפ"ס - המשך


28.12.20 - הפסקת המו"מ עם רב בריח לרכישת חלק מזכויות במפעל בייעוד לתעשייה - המשך


21.12.20 - השלמות לדוח הצעה פרטית של מניות וכ.אופציה מיום 6.12.20


21.12.20 - מצגת חברה לשוק ההון - דצמבר 2020


16.12.20 - פתיחת מסחר ביום 17.12.20-מניבים ריט אפ 3


16.12.20 - תוצאות הנפקת מניות ואופציות על פי דוח הצעת מדף מיום 14.12.20


15.12.20 - פרטים מזהים לני"ע חדש - מניבים ריט אפ 3


15.12.20 - אישור לרישום ני"ע מיום 14.12.20 - הנפקה לציבור ע"פ דו"ח הצעת מדף


14.12.20 - דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מדף מיום 7.4.20 להנפקת מניות וכ.אופציה


06.12.20 - הנפקת מניות ואופציות במסגרת הסכם לרכישת החז' מיטב דש במגדל מניבים


06.12.20 - אישור התקשרות בהסכם לרכישת מניות מיטב דש במגדל מניבים תמורת כ-133 מ' במזומן ומניות


24.11.20 - במו"מ לרכישת חלק השותף במגדל מניבים בכפ"ס (40%)


18.11.20 - מצגת החברה


18.11.20 - דוח רבעון 3 לשנת 2020


27.08.20 - מצגת החברה לשוק ההון


27.08.20 - דיבידנד בסך 3.8330 למניות, קובע 3.9.20, תשלום 13.9.20


27.08.20 - דוח רבעון 2 לשנת 2020


25.08.20 - השלמת רכישת מגדל מניבים-מיטב בכפר סבא


03.08.20 - תוצאות הנפקת אגח ב' עפ"י דוח הצעת מדף מיום 2.8.20


30.07.20 - תוצאות מכרז מוסדי להנפקת אגח ב' (הרחבת סדרה)


31.05.20 - מצגת לשוק ההון - מאי 2020


31.05.20 - דוח רבעון 1 לשנת 2020


18.05.20 - הנפקה פרטית של 1.875 מ' אופצ' לחברת הניהול


05.05.20 - תוצאות אסיפה כללית מיום 5.5.20


12.4.20 - הנפקה פרטית של 37.5 מ' מניות (6.95%) למשקיעים תמורת 1.6 למניה


06.04.20 - תשקיף מדף מיום 7.4.20


30.03.20 - זימון אסיפה כללית ל-5.5.20, כהונה


15.03.20 - הנפקה פרטית של 4,502,260 (0.93%) לחברת הניהול ולנושאי משרה ועובדים בחב הניהול


15.3.20 - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019


15.03.20 - דיבידנד בסך 2.47788 אג' למניה, קובע 22.3.20, תשלום 29.3.20


15.03.20 - מצגת לשוק ההון, מרץ 2020


16.02.20 - התקיימו התנאים בעסקת רעננה


22.01.20 - הושלמה העסקה לרכישת מספר מתחמים בצפון הארץ 


21.01.20 - אישור לרישום ני"ע מיום 21.1.20 - הקצאה פרטית


19.01.20 - הנפקה פרטית של כ- 90 מ' מניות (כ- 18.59%) ב- 2.4 למניה למספר משקיעים – דוח משלים


19.01.20 - הנפקה פרטית של כ- 90 מ' מניות (כ- 18.59%) ב- 2.4 למניה למספר משקיעים


15.01.20 - תוצאות הנפקת אגח ב עפ"י דוח הצעת מדף מיום 13.1.20


13.01.20 - דוח הצעת מדף להנפקת אגח ב', עפ"י תשקיף מדף מיום 4.4.17


13.01.20 - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח ב


12.01.20 - מצגת החברה לשוק ההון, ינואר 2020


09.01.20 - החברה בוחנת הרחבת סדרת אג"ח ב' לציבור


09.01.20 - מניבים התקשרה בהסכמים לרכישת נכסים מניבים בתפן ובנהריה תמורת 635 מל'


05.01.20 - זימון אסיפה שנתית ל-27.1.20 - תיקון תקנון


 2019:


18.1219 - הקצאה פרטית לחברת הניהול 2,228,411 כ.אופציה (כ-0.57%)


21.11.19 - הנפקה פרטית של כ-44.56 מ' מניות (11.3%) תמורת 2.02 ₪ למניה לפסגות, הראל, מנורה, כלל ושומרה


18.11.19 - מצגת רבעון 3 2019


12.11.19 - דוח רבעון 3 שנת 2019


28.10.19 - מועד צפוי לפרסום דוחות כספיים לרבעון 3 לשנת 2019 ביום 12.11.19


10.10.19 -  נחתם ההסכם לרכישת המבנה באזה"ת רעננה ,כפוף - המשך - דוח משלים


10.10.19 - מו"מ לרכישת מספר מתחמים בצפון הארץ תמורת 635 מ'


02.10.19 - נחתם הסכם לרכישת המבנה באזה"ת רעננה


02.09.19 - מאיה: הנפקה פרטית מיום 14.8.19 - תיקון


18.08.19 - מאיה: מו"מ לרכישת מבנה משרדים, תעשיה ומסחר במרכז הארץ תמורת 51 מיליון


18.08.19 - מאיה: מצגת החברה לשוק ההון – אוגוסט 2019


14.08.19 - מאיה: דוח רבעון 2 לשנת 2019


14.08.19 - מאיה: חלוקת דיבידנד


14.08.19 - מאיה: הנפקה פרטית של כ- 3.47 מ' אופציות לא רשומות לחברת הניהול של החברה, ל- 4 נושאי משרה ול- 2 עובדי חברת הניהול


22.05.19 - מאיה: מצגת החברה לשוק ההון – מאי 2019


21.05.19 - מאיה: דוח רבעון 1 לשנת 2019


30.04.19 - מאיה: תגובה לפרסומים לגבי המו"מ לרכישת 70% מזכויות המפעל שיוקם בדרום


30.04.19 - מאיה: הקצאה פרטית של מניות של החברה


31.03.19 - מאיה: הנפקה פרטית של כ 4.3 מ' מניות (כ1.87%) לבנק אגוד במחיר של 1.61 למניה


27.03.19 - מאיה: מו"מ לרכישת 70% מזכו' מבנה לתעשייה שיוקם בכ-130 מ' ש"ח, המוכר ישכור את חלק החב


13.03.19 - מאיה: דיבידנד בסך 4.38330 אג' למניה,קובע:26.3.19, תשלום 3.4.19


13.03.19 - מאיה: מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.18, לפי מועדי פרעון


13.03.19 - מאיה: דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018


28.02.19 - מאיה: מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 31.12.18 ביום 13.3.19, כפוף לאישור הדירק'


31.01.19 - מאיה: הנפקה פרטית של 13.2 מ' מניות (כ5.79%) ל- 2 משקיעים מסווגים